Katajanokkaseuran vaihtoehtosuunnitelma

8.6.2004 (Vrt. tammikuu 2005)

Helsingin kaupunginhallitus
PL 1
00099 Helsinki

Kaupunginhallitukselle

Asia: Vaihtoehtoinen viitesuunnitelma korttelin 8007 tontin 1 (Merikasarminkatu 2, Linnankuja 3) rakentamiseksi

Katajanokkaseura on teettänyt oheisen vaihtoehtoisen viitesuunnitelman korttelin 8007 tontin 1 (Meri- kasarminkatu 2, Linnankuja 3) rakentamiseksi siten, että punatiilinen, ns. Merikadettikoulun rakennus voidaan säilyttää ja että tontin koko rakennusoikeus voidaan kuitenkin toteuttaa.

Oheisessa viitesuunnitelmassa Merikasarminkadun varren asuinrakennuksen korkeus ei poikkea tonttia koskevasta asemakaavasta, mutta rakennuksen runkosyvyys on osittain suurempi, jonka johdosta se, yhdessä säilytettävän Merikadettikoulun kanssa, toteuttaa tontin rakennusoikeuden jokseenkin kokonaan.

Syvärunkoinen rakennus tarkoittaa joko suuria läpitalon huoneistoja tai pienempiä, yhteen suuntaan avautuvia asuntoja. Molemmille voidaan arvioida olevan tällä uniikilla paikalla kysyntää. Rakennuspaikan sijainti Merikasarminkadun korkealla kohdalla on edullinen yhteenkin suuntaan avautuville asunnoille; länsiaurinko alkaa paistaa länsi-lounais – itä-koillis -suuntaiselle kadulle iltapäivällä. Näkymät kadun yli vankilan puistoon ja matalien makasiinien (liikuntahalli) yli ovat erinomaiset. Myös korttelin 8007 piha on avara, ja näkymät alamäkeen ja yli Merikadettikoulun ovat varsin kohtuulliset.

Katajanokkaseura viittaa viimeaikaisiin syvärunkoisiin toteutuksiin Helsingissä, joista mainittakoon mm. professori Jan Söderlundin arkkitehtitoimisto SARCin suunnittelema Sinebrychoffin korttelin viimeisin asuinrakennus, As. Oy Helsingin Bulevardin Sonaatti, jonka runkosyvyys on kauttaaltaan 18 metriä. Myös eräitä kantakaupungin syvärunkoisia toimistorakennuksia, ahtaampien katunäkymien varrella, ollaan tiettävästi muuttamassa asunnoiksi.

Katajanokkaseura katsoo, että on perusteltua myös Katajanokalla tuottaa joitain tavanomaisesta poikkeavia asuntoratkaisuja, erityisesti, koska tällä paikalla asunnoille tarjoutuu tavanomaista paremmat näkymät ja muutkin ympäristöolosuhteet ovat hyvät. Samalla voidaan säilyttää Meríkadettikoulun rakennus ilman, että siitä koituisi taloudellista vahinkoa tontin omistajalle tai kaupungille.

Merikadettikoulun tapaus on muodostunut huomiota herättäneeksi rakennussuojelutapaukseksi. Tapauksen onnellisella ratkaisulla olisi suurta myönteistä arvoa. Katajanokkaseura ry esittää, että kaupunki ryhtyy pikaisesti tarvittaviin toimiin Katajanokan korttelin 8007 tontin 1 toteuttamiseksi viitesuunnitelmassa hahmotellulla tavalla ja Linnankuja 3:n rakennussuojeluasiassa, kaikkien osapuolten eduksi.

Kunnioittavasti

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf

Marja KarppanenHelena Alkula
PuheenjohtajaSihteeri
 
Tiedoksi: KaupunkisuunnitteluvirastoKiinteistövirastoHufvudstadsbladet
RakennusvalvontavirastoMuseovirastoYleisradio Oy/TV-uutiset
KaupunginmuseoHelsingin Sanomat/Radio Vega Mellannyland

==========

8.6.2004 (Jfr.januari 2005)

Stadsstyrelsen
PB 1
00099 Helsingfors

Till stadsstyrelsen

Ärende: Alternativt utkast till planering av kvarter 8007 tomt 1, Marinkasernsgatan 2 – Slottsgränden 3

Skatuddsällskapet har låtit göra ett alternativt utkast till planering av kvarter 8007 tomt 1, Marinkasernsgatan 2 – Slottsgränden 3. Planen går ut på att den röda tegelbyggnaden, den s.k. Sjökadettskolans byggnad kan bevaras, utan att den byggnadsrätt som tomten har, begränsas.

I det bifogade utkastet till byggnaden vid Marinkasernsgatan skiljer sig inte byggnadens höjd från den detaljplan som gjorts upp för tomten. Byggnadens stomdjup (på finska: runkosyvyys) är däremot delvis större i det bifogade utkastet, vilket innebär att den till största delen tillsammans med Sjökadettskolan kommer att förverkliga den byggnadsrätt som tomten har.

En byggnad med djup stom innebär stora genomgående lägenheter eller mindre lägenheter med rum mot samma sida. För båda alternativen kan man anta att det, på denna unika plats, skulle finnas stor efterfrågan. Även för lägenheter mot ett vädersträck är byggnadsplatsen idealisk, tack vare att det är så högt beläget. Gatan har efter-middagssol och utsikten över fängelseparken och de låga magasinsbyggnaderna (idrottshall) är strålande. Också gården till kvarteret 8007 är rymlig, och utsikten nedåt mot havet och Marinkadettskolan går inte att klaga på.

Skatuddssällskapet refererar till de lösningar man på senaste tid gjort i byggnader med djup stom i Helsingfors. Bland dem man kan nämna bl.a. professor Jan Söderlunds (arkitektbyrå SARC) nyaste byggnad i Sinebrychoffska kvarteret, As Oy Helsingin Bulevardin Sonaatti, vars stomdjup är 18 meter. Det finns planer på att också en del stomdjupa kontorsbyggnader i innerstaden, med en rätt begränsad utsikt, skall omändras till bostadslägenheter.

Skatuddssällskapet anser att det är motiverat att det även på Skatudden planeras en del lägenheter med en ovanlig planlösning, tack vare det unika läget och med de vyer och den miljö som Skatudden erbjuder. En sådan lösning innebär att det är fullt möjligt att bevara Sjökadettskolans tegelbyggnad utan att det förosakar någon ekonomisk skada för tomtägaren eller staden.

Sjökadettskolans fall har blivit ett uppmärksammat exempel på strävan att bevara gamla byggnader. Ett lyckligt slut på detta fall skulle ha ett stort positivt värde. Skatuddssällskapet föreslår att staden skrider till snabba åtgärder för förverkligandet av den bifogade skissplanen för tomten nr 1 i kvarteret 8007, till glädje för alla parter.

Högaktningsfullt

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf

Marja Karppanen Helena Alkula
Ordförande Sekreterare
 
Till kännedom: Stadsplaneringskontoret Byggnadskontoret Hufvudstadsbladet
ByggnadstillsynsverketMuseiverket Yleisradio Oy/TV-uutiset
Stadsmuséet Helsingin Sanomat /Radio Vega Mellannyland